در مبحث بیمه، فرانشیز به مبلغی از خسارت گفته می شود که بر عهده بیمه گذار است و شرکت بیمه هیچ تعهدی نسبت به آن ندارد.

تعریف فرانشیز

فرانشیز در کلیه بیمه ها و در تمام دنیا وجود دارد. این در صورتی است که ما اثر فرانشیز را فقط در بیمه های تکمیلی و بدنه احساس کرده ایم. به بیان ساده هر زمانی که حادثه ای اتفاق افتد، درصد تقصیری مربوط به بیمه گذار می شود که آن را فرانشیز گویند. برای مثال شما یک بیمه نامه بدنه برای خودرو خود تهیه می کنید، که طبق قانون فرانشیز خسارت اول 10% می باشد. در صورتی که اتومبیل شما دچار حادثه شود و مبلغ خسارت 1،000،000 تومان باشد، بیمه بدنه 900،000 تومان از آن مبلغ را به شما پرداخت خواهد کرد.

فرانشیز بیمه

فرانشیز در چه بیمه هایی وجود دارد؟

فرانشیز در رشته های اموال(مانند بیمه بدنه و اتش سوزی)، اشخاص (مانند بیمه های تکمیلی) و مسئولیت وجود دارد.

علت استفاده از فرانشیز چیست؟

وجود فرانشیز، نه ھمیشه، اما در بسیاری از موارد موجب توجه بیشتر بیمه‌گذار به رعایت تدابیر احتیاطی، از جمله مقررات رانندگی و ضوابط حرفه‌ای می شود و این به سود جامعه خواهد بود.

انواع فرانشیز

بیمه در تمامی کشور های دنیا به دو صورت است : 1- بیمه های اجتماعی 2- بیمه های بازرگانی

در کشور ما، بیمه های اجتماعی برای تامین درمان و سلامت مردم انتخاب شده است، مانند بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت و ...

از طرفی بیمه های بازرگانی توسط شرکت های بیمه انجام می شود. تمامی بیمه های بازرگانی شامل فرانشیز می شوند. در ادامه به برخی از نکات بیمه های بازرگانی و مبحث فرانشیز آن ها اشاره می کنیم:

  • فرانشیز در بیمه های تکمیل درمان

اگر شما یکی از بیمه های پایه را داشته باشید (تامین اجتماعی و ...) و به پزشک مراجعه کنید، با دفترچه تامین اجتماعی مبلغ کمتری نسبت به ویزیت آزاد پرداخت خواهید کرد. از طرفی در صورتی که شما بیمه تکمیل درمان نیز داشته باشید، قادر خواهید بود با ارائه فاکتور به شرکت بیمه ای خود، تمام مبلغ پرداخت شده در رابطه با ویزیت را از شرکت بیمه خود دریافت کنید.

  • فرانشیز در بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت شخص بیمه گذار درصد فرانشیز را مشخص می کند. اگر درصد فرانشیز توسط بیمه گذار 0% تعیین شود، حق بیمه بالاتر خواهد بود.

  • فرانشیز در بیمه های شخص ثالث

در صورتی که فرد خسارت دیده (فرد بیمه گذار) خود مسبب حادثه نباشد، فرانشیز اعمال نخواهد شد. اما در صورتی که فرد خود مسبب حادثه باشد (با حرکات نمایشی و غیر قانونی) و این مورد برای اولین بار باشد، 2.5% از مبلغ خسارت توسط بیمه گذار پرداخت خواهد شد. همچنین مبلغ فرانشیز برای دفعات دوم و سوم به ترتیب 5% و 10% خواهد بود.

  • فرانشیز در بیمه بدنه

در صورتی که حادثه برای اولین بار اتفاق افتد، مبلغ فرانشیز 10% خواهد بود. بود. برای دفعه دوم و سوم به ترتیب 20% و 30% (حداقل 50،000 تومان) است.

جزئیات بیشتر فرانشیز در بیمه بدنه :

  • در صورتی که راننده خودرو کمتر از 3 سال از دریافت گواهینامه خود زمان گذشته باشد، 10 درصد به مبلغ فرانشیز اضافه خواهد شد.
  • اگر سن راننده خودرو کمتر از 25 سال باشد، 10% به درصد فرانشیز اضافه خواهد شد.
  • در صورتی که شیشه خودرو دچار حادثه شود، 20% فرانشیز اضافه خواهد شد.
  • حوادث طبیعی و آتش سوزی موجب 10% فرانشیز خواهد شد.
  • سرقت کلی نیز موجب 20% فرانشیز خواهد شد.

پوشش افت قیمت خودرو در بیمه بدنه

یکی از پوشش های اضافی بیمه بدنه، پوشش افت قیمت خودرو است. همانطور که اشاره کردیم در صورتی که حادثه برای اولین بار اتفاق افتد، مبلغ فرانشیز 10% خواهد بود. فرض کنید مبلغ خسارت وارد شده به شما 1،000،000 تومان باشد. بنابراین بیمه به شما 900،000 تومان پرداخت خواهد کرد. در صورتی که پوشش افت قیمت را خریداری کرده باشید، مبلغ فرانشیز از این طریق جبران خواهد شد.

فرانشیز بیمه