پوشش جانی تا 308 میلیون افزایش میابد. اما پوشش مالی تغییری نمیکند.