علاوه بر سایر مراحل تصادفات دیگر نیاز به ارجاع به پزشکی قانونی نیز دارد.