کروکی سازشی و غیر سازشی، بیمه نامه، کارت شناسایی، گواهینامه، کارت ماشین