در اینصورت بهتر است کروکی داشته و به همراه سایر مدارک خودرو به بیمه مراجعه نمایید.