بله. کلیه تخفیف‌های بیمه قبلی به بیمه‌نامه جدید شما منتقل می‌شود.