در قیمت اعلام شده در سایت همه موارد از قبیل مالیات، عوارض و ... محاسبه شده است.