بیمه‌نامه شخص ثالث قبلی، به همراه کوپن‌های تخفیفی که تصویر آن در تصویر ارسالی به بیمه نوین وجود دارد، بایستی در هنگام تحویل بیمه‌نامه صادر شده، به پیک بیمه نوین تحویل داده شود، در غیر این صورت بیمه‌نامه صادر شده، به شما تحویل داده نمی‌شود.