شاید تا به حال در اطراف خود ، اشخاصی را دیده باشید که به دلیل نداشتن پوشش بیمه مسئولیت خسارت های زیادی به آنها وارد شده است و یا به دلیل اطلاعات ناکافی در این زمینه با مشکلات زیادی رو به رو شده باشند و در همین راستا ما قصد داریم به طور کامل پوشش های بیمه مسئولیت را برای شما عزیزان توضیح دهیم

پس با ما همراه باشید.

 

پوشش های بیمه مسئولیت به دو دسته تقسیم می شود

1 ) پوشش های اصلی               2 ) پوشش های اضافی

 

برای شروع توضیحات اول از پوشش های اصلی شروع می کنیم

1 ) پوشش های اصلی

غرامت فوت و نقص عضو در ماه های عادی :

منظور از غرامت فوت و نقص عضو در ماه های عادی همان دیه است که توسط قوه قضائیه ، سالانه مشخص و به شرکا های بیمه ابلاغ می گردد که در سال 1400 مبلغ آن 480 میلیون تومان برای ماه های عادی می باشد .

غرامت فوت و نقص عضو در ماه های حرام :

منظور از غرامت فوت و نقص عضو در ماه های عادی همان دیه است که توسط قوه قضائیه ، سالانه مشخص و به شرکا های بیمه ابلاغ می گردد که در سال 1400 مبلغ آن 640 میلیون تومان برای ماه های حرام می باشد .

هزینه پزشکی :

مبلغ هزینه ی پزشکی به درخواست بیمه گذار قابل تغییر و مشخص می باشد .

خسارت مالی :

مبلغ خسارت مالی به درخواست بیمه گذار قابل تغییر و مشخص می باشد .

 

2 ) پوشش های اضافی در اینجا به دو دسته تقسیم می شود

1 ) پوشش های اضافی با سرمایه               2 ) پوشش های اضافی بدون سرمایه

1 )  پوشش های اضافی با سرمایه

- پوشش بیمه ای تبصره 1 ماده 66 تامین اجتماعی :

به موجب اين پوشش و با رعايت شرايط بيمه نامه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي ، مطالبات سازمان تامين اجتماعي از بيمه گذار فقط بابت مستمري موضوع تبصره يک ماده 66 قانون تامين اجتماعي در اثر حوادث موضوع بيمه ) به استثناء بيماري ( براي هر نفر در هر حادثه تا سقف سرمايه مندرج در پوشش تعيين گرديده است .

- پوشش بیمه ای غرامت روزانه ایام بیکاری :

به موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه نامه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي ، مسئوليت بيمه گذار در ارتباط با غرامت روزانه ناشي از حوادث مورد بيمه طبق مفاد ماده 63 قانون تأمين اجتماعي براي كارگران ساده و فني به شرح زير تحت پوشش اين بيمه نامه قرار مي گيرد. ميزان تعهدات بيمه گر براي غرامت روزانه هر كارگر به ازاي هر روز 400.000 ريال مي باشد .

- پوشش بیمه ای سرمایه دیه دوم و بیشتر در طول مدت بیمه نامه :

به موجب اين پوشش و مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي و با رعايت شرايط بيمه نامه ، مسئوليت بيمه گذار براي جبران صدمات جسماني وارد به كاركنان بيمه گذار ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه نامه كه بيش از سقف يک ديه كامل باشد تا سقف سرمايه...... در طول مدت بيمه نامه تحت پوشش قرار مي گيرد .

ب ) پوشش های اضافی بدون سرمایه

- ماموریت خارج از کارگاه کارکنان :

به موجب اين پوشش، با رعايت شرايط بيمه نامه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال خسارت جاني وارد به كاركنان حين انجام ماموريت هاي خارج از كارگاه، مشروط به احراز مسئوليت بيمه گذار توسط كارشناس بيمه گر يا مرجع ذيصلاح ، از زمان اعلام اسامي افراد به بيمه گر در تعهد بيمه گر مي باشد مشروط به آنکه اسامي و مشخصات آنها 24 ساعت پيشاز اعزام در بيمه نامه و يا الحاقيه مورد تاييد قرار گرفته باشد .

- غرامت جانی وارد به کارکنان در خوابگاه ، رستوران و سایر اماکن مرتبط با کارگاه :

بیمه نامه مسئولیت کارفرما حوادثی را پوشش میدهد که در محل کارگاه اتفاق میفتد و اماکنی مانند خوابگاه و رستوران تحت پوشش قرار ندارند،بنابراین در صورت وجود این اماکن در محل مورد بیمه ،بیمه گذار میبایست این پوشش را خریداری نماید .

- خسارت ناشی از وسایل نقلیه موتوری :

به موجب این پوشش ،با رعایت شرایط بیمه نامه و مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه ، برخلاف بند دو ماده بیست و یکم شرایط عمومی بیمه نامه، خسارات جانی وارده به كاركنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری چه در زمان استفاده و حركت یا در زمان سکون و خاموشی ، در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار با شرایط ذیل تحت پوشش است .

- مسئولیت مهندس ناظر ، مشاور ، طراح و محاسب در قبال کارکنان :

به موجب اين پوشش با رعايت شرايط بيمه نامه و مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي ، مسئوليت مدني مهندسين ناظر، مشاور ، طراح و محاسب در قبال خسارت جاني وارد به كاركنان در اثر حوادث موضوع بيمه تحت پوشش قرار مي گيرد .

- پرداخت هزینه پزشکی کارکنان بدون اعمال تعرفه :

به موجب اين پوشش با رعايت شرايط بيمه نامه و مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي ، بيمه گر متعهد مي گردد هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه موضوع بيمه را مشروط بر احراز مسئوليت بيمه گذار ، براساس صورتحساب هاي معتبر مراكز درماني پس از تائيد پزشک معتمد ، تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نمايد .

- جبران خسارت ناشی از حوادث برای شخص بیمه گذار در داخل کارگاه :

به موجب اين پوشش و با رعايت شرايط بيمه نامه و مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي ، خسارتهاي بدني وارده به بيمه گذار در اثر حوادث موضوع بيمه ، در محل کارگاه با رعايت شرايط عمومي بيمه نامه حوادث ( آيين نامه شماره 84 مصوب شوراي عالي بيمه ) جبران مي گردد . حداکثر تعهد بيمه گر جهت فوت و نقص عضو بيمه گذار معادل يک ديه ماه عادي و جهت هزينه پزشکي معادل 55 درصد ديه ماه عادي مي باشد . خسارات مرتبط با افزايش ديات سالنه و ديه دوم از محل اين پوشش قابل جبران نمي باشد .

- مسئولیت بیمه گذار در قبال شخص پیمانکار ، صاحبکار ، مهندسین ناظر :

به موجب اين پوشش و مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي و با رعايت شرايط اين بيمه نامه ، مسئوليت بيمه گزار براي جبران صدمات جاني وارده به شخص صاحبکار ،پيمانکار ، مهندسين مشاور ، ناظر و مجري را دراثر خطرات موضوع بيمه شده مشروط به احراز مسئوليت بيمه گذار از سوي بيمه گر و يا مراجع ذيصلاح در محل كارگاه تحتپوشش قرار مي گيرد مشروط بر آنکه بيمه گذار هيچيک از عناوين مذكور در اين كلوز را نداشته باشد .

-  مسئولیت مجریان ذیصلاح در قبال کارکنان :

به موجب اين الحاقيه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي و با رعايت شرايط بيمه نامه ،مسئوليت مجريان ذيصلاح ومورد تاييد سازمان نظام مهندسي در قبال صدمات جسماني كاركنان شاغل در محيط كار مشروط به احراز مسئوليت ايشان توسط بيمه گرو يا مراجع ذيصلاح تحت پوشش قرار مي گيرد .

- پوشش بیمه ای ایاب ذهاب کارکنان :

به موجب اين پوشش مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي و با رعايت شرايط بيمه نامه ،چنانچه كاركنان بيمه گذاردر حين اياب و ذهاب با وسيله نقليه كه در مالکيت يا اختيار بيمه گذار باشد ( سرويس مجاز ) از منزل به محل كار يا بالعکس دچار حادثه شده و موضوع خارج از حيطه تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني باشد و بيمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، اين خسارت تا سقف تعهدات بيمه نامه جبران خواهد شد ( به استثناء موتورسيکلت ) بيمه گر در صورتي خسارت مربوط به پوشش فوق را پرداخت خواهد نمود كه كاركنان از سرويس هاي تدارک ديده شده توسط بيمه گذار جهت اياب و ذهاب استفاده نمايند .

- پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان پیمانکاران اصلی و فرعی :

به موجب اين پوشش ، با رعايت شرايط بيمه نامه و مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه ، مسئوليتبيمه گذار در قبال خسارات بدني وارده به كاركنان پيمانکاران اصلي و فرعي زير مجموعه )تحت امر( بيمه گذار ناشي از حوادث موضوع بيمه كه در محدوده مکاني موضوع بيمه به وقوع پيوسته باشد ، در تعهد بيمه گر خواهد بود مشروط بر آنکه تعداد كاركنان پيمانکاران اصلي و فرعي به تعداد كاركنان بيمه گذار اضافه و حق بيمه نفرات اضافه شده دريافت شده باشد . در غير اينصورت پرداخت خسارت مشمول اعمال قاعده نسبي خواهد شد .

- اهمال غیر عمدی کارکنان بیمه گذار :

به موجب اين پوشش مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي و با رعايت شرايط بيمه نامه ،مسئوليت مدني كاركنان در قبال خسارات جاني ناشي از حوادث حين كار موضوع بيمه كه به دليل قصور، اشتباه و يا اهمال غيرعمدي كاركنان در محدوده مکاني موضوع بيمه به ساير كاركنان وارد شود در تعهد بيمه گر است .

- افزایش 20 درصدی پرسنل یا  افزایش 20 درصد متراژ :

به موجب اين پوشش مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي و با رعايت شرايط بيمه نامه ، چنانچه در زمان خسارت مشخص گردد تعداد واقعي كاركنان بيش از ميزان اعلام شده توسط بيمه گذار باشد ، بيمه گر تا 20 درصد افزايش ، از اعمال قاعده نسبي خودداري نموده ،ولي چنانچه مشخص گردد ميزان افزايش بيش از 20 درصد بوده است ، قاعده نسبي اعمال خواهد شد .

- مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی در قبال کارکنان :

به موجب اين پوشش با رعايت شرايط بيمه نامه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي ، بيمه گر خسارات ناشي از مسئوليت پيمانکاران اصلي و فرعي زير مجموعه (تحت امر) بيمه گذار را که اجراي بخش يا بخش هايي از موضوع بيمه را به عهده دارند در قبال خسارت بدني وارد به کارکنان ( اعم از کارکنان بيمه گذار و يا کارکنان پيمانکاران اصلي و فرعي ) که ناشي از حوادث موضوع بيمه باشد، جبران خواهد نمود. به شرط آنکه تعداد کارکنان پيمانکاران اصلي و فرعي به تعداد کارکنان بيمه گذار اضافه و حق بيمه نفرات اضافه شده دريافت شده باشد. بديهي است در صورت اضافه ننمودن تعداد کارکنان ، پرداخت خسارت مشمول اعمال قاعده نسبي خواهد شد.

- پرداخت غرامت فوت و نقص عضو کارکنان بدون رای دادگاه :

به موجب اين پوشش با رعايت شرايط بيمه نامه و مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي ، مسئوليت مدني بيمه گذار در اثر حادثه موضوع بيمه ، در صورت احراز مسئوليت وي توسط بيمه گر بدون نياز به ارائه راي دادگاه جبران ميگردد و درصد نقص عضو زيان ديده توسط پزشک معتمد بيمه گر تعيين خواهد شد .

- جبران صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث :

به موجب اين پوشش و با رعايت شرايط بيمه نامه و مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي ، مسئوليت مدني بيمه گذار براي جبران صدمات جسماني وارد به اشخاص ثالث ناشي از حادثه موضوع اين بيمه نامه در محدوده مکاني و مشروط به رعايت كليه الزامات ايمني مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه و احراز مسئوليت بيمه گذار در تعهد بيمه گر مي باشد . تعهد بيمه گر براي خسارت بدني مطابق با تعهدات مندرج در جدول تعهدات بيمه نامه و حداكثر تا سقف دو نفر مي باشد .

- مابه التفاوت افزایش دیات تا یک سال آتی ( یک ساله ، دو ساله ، سه ساله ) :

به موجب اين الحاقيه با رعايت شرايط بيمه نامه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي ، تعهدات بيمه گر به ارزش روز ديه زمان پرداخت خسارت افزايش مي يابد. اين پوشش صرفا" افزايش ديه را حداكثر تا ......... سال پس از انقضاء بيمه نامه تحت پوشش قرار مي دهد. در صورتيکه بيمه گذار و يا زيانديده به هر دليلي در ارائه رأي صادره مراجع قضايي به بيمه گر بيش از پانزده روز از تاريخ ابلاغ رأي تأخير نمايد ، مشمول افزايش ديات موضوع اين پوشش اضافي نمي باشد . افزايش ديات موضوع اين پوشش اضافي مشمول تعدد ديات و ديه دوم نمي گردد .

- حوادثی که ارتباطی با حرفه کارکان ندارند :

به موجب اين پوشش با رعايت شرايط بيمه نامه مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي و با توجه به نوع فعاليت بيمه نامه ، مسئوليت بيمه گذار منجر بر صدمات جسماني كاركنان ناشي از حوادثي كه مرتبط با حرفه تخصصي كاركنان و شرح وظايف ايشان نبوده ولي مرتبط با موضوع فعاليت بيمه نامه باشد ، مشروط به احراز مسئوليت بيمه گذار توسط بيمه گر و يا مراجع ذيصلاح تحت پوشش بيمه نامه قرار مي گيرد .

 

- سخن آخر 

امیدواریم توانسته باشیم با توضیحاتی که در مورد پوشش های بیمه مسئولیت ارائه دادیم ، شما را در مورد آگاه کرده باشیم و در صورتی سوالی داشتید ما مشاوره و راهنمای شما هستیم

اگر مجدداً در این زمینه سوالی داشتید با مشاوران ما تماس بگیرید و برای خرید این بیمه نامه از این صفحه استفاده کنید .