بیمه نوین | نمایندگی گرم آبی

فرم رضایت سنجی

هنگامی که درخصوص خدمات بیمه ای سوالی دارم میتوانم شخصی را در بیمه نوین پیدا کنم که در آن زمینه پاسخگو باشد. *

هر زمان که با بیمه نوین تماس گرفتم آن ها پاسخگو بوده و مشکل من راحل کرده است. *

دستورالعمل های موجود درباره ی معرفی و نحوه ی استفاده از خدمات در بیبمه نوین (مانند سایت، بروشور، کاتالوگ و ... ) به زبان ساده نوشته شده اند. *

کارکنان بیمه نوین اخلاق حرفه ای را رعایت می کنند. *

تشریفات اداری زائد وکاغذ بازی دربیمه نوین وجود ندارد. *

فرایند های بیمه ای در بیمه نوین به نوعی طراحی شده که درخواست های من با سرعت بالا بررسی شود. *

کارکنان بیمه نوین وظایف خود را بدون عیب و نقص انجام میدهند. *

کارکنان بیمه نوین با من دوستانه رفتار میکنند. *

کارکنان بیمه نوین به محض دریافت پرونده یا درخواست بیمه ای من کارم را بدون معطلی انجام میدهند. *

خدمات و محصولات بیمه نوین به خوبی نیازهای من رابرطرف میکند. *

کارکنان بیمه نوین منافع من را درکنار منافع بیمه درنظر میگیرند. *

بیمه نوین در راستای ایفای نقش خود جهت اطلاع رسانی به من خوب عمل میکند. *

بیمه نوین در بین بیمه های کشور بهترین است. *

من استفاده از خدمات و محصولات بیمه نوین را به دیگران توصیه میکنم. *

انصراف