در رادیو نوین این هفته قصد داریم در رابطه با مراحل دریافت خسارت در بیمه بدنه صحبت کنیم.
مراحل لازم در مورد دریافت خسارت بیمه بدنه به شرح ذیل می باشد:

  • اعلام خسارت به شرکت بیمه حداکثر ظرف مدت 5 روز از حادثه
  • اعلام حادثه به مراکز پلیس انتظامی و راهور و اخذ کروکی از آنها
  • مراجعه زیاندیده به شرکت بیمه جهت تشکیل پرونده
  • انتقال خودرو به تعمیرگاههای مجاز
  • بازدید خودرو توسط کارشناس بیمه گر و ارزیابی خسارت
  • بازسازی و تعمیر کامل خودرو
  • بازدید سلامت خودرو توسط کارشناس بیمه گر
  • در نهایت دریافت حواله خسارت از شرکت بیمه 

در هفته های آینده در مورد مدارک لازم برای دریافت خسارت و نکات مهم در خسارت های بیمه بدنه صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.